Salgs – og leveringsbetingelser

1. Gyldighet – Avtaledokumenter:
Disse salgsbetingelser er gjeldende ved alt salg fra Lockit AS . Salgsbetingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Elektronisk kommunikasjon (e-post), er likeverdig med skriftlig kommunikasjon hvis kunde har e-post adresse.

2. Tilbud og priser:
For alle priser og prisangivelser gjelder forbehold om fakturering til leveringsdagens pris og betingelser. Prising av tilbud referer seg til det behov som er spesifisert og etter beste skjønn utefra papirer og opplysninger som er mottatt og gjelder ikke som garanti for at mengdeberegning og produktvalg er korrekte.

3. Oppdrag:
Lockit AS har påtatt seg et arbeid med å levere og evt. montere produkter som er beskrevet i ordrebekreftelse. Vilkår som pris, leveringstid m v, som er nærmere avtalt gjennom bestilling og ordrebekreftelse, går ved eventuell konflikt, foran vilkår i disse leverings- og monteringsbestemmelser. Innebærer avtalen en entreprise, skal spesifikke leveringsbetingelser avtales skriftlig. Er intet avtalt skal NS 3430 supplere denne avtale. Denne avtale skal da ha forrang. I forbrukerforhold suppleres disse vilkår med forbrukerkjøpsloven der de passer.

4. Ordrebekreftelse:
Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen. Dersom kunden vil gjøre innsigelser mot ordrebekreftelse, må dette gjøres skriftlig innen 2 dager fra mottak av ordrebekreftelse. Dersom innsigelser ikke fremsettes innen 2 dager har kunden akseptert ordrebekreftelsen. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende dersom disse blir gjentatt skriftlig. Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som gjelder. Lockit AS har intet ansvar for at produktet/det ferdige arbeidet kan anvendes slik kjøper forutsetter, dersom ikke Lockit AS har fått klar og tilstrekkelig skriftlig informasjon om at produktet skal brukes til bestemte formål. Er varen / arbeidet tilvirket / montert etter kjøpers instruksjoner, eller noen som handler på vegne av kjøper, bærer kjøper risikoen for varens anvendelighet.

5. Rettefrist:
Ordre kan kun endres eller annulleres før rettefrist er utløpt, eller der fristen ikke er påført, innen 2 dager etter mottatt ordrebekreftelse og før bekreftet levering/montering. Dersom endring skjer utenom dette vil utgifter i forbindelse med endring eller annullering debiteres kjøper. Ved endringer har Lockit AS rett til forlengelse av leveringstider.

6. Småordretillegg:
Det gis ingen rabatt på kredittsalg på ordrer, under Kr. 400,- NTO. Fakturatillegg på ordre under Kr. 400,- er Kr. 85,- eks. mva

7. Forhold på monteringstedet:
Kjøper har i utgangspunktet ansvaret for å besørge at de nødvendige tillatelser til arbeidet foreligger fra offentlige myndigheter, gårdeier m v. Uforutsette bygningstekniske forhold som ikke er opplyst av kjøper/oppdragsgiver eller som ikke kunne obpserveres i tilbudsfasen/befaringstidspunkt som gjør innfesting og/eller gjennomboring umulig og/eller krever spesielle tiltak vil, medføre tillegg.

8. Produkter / utførelse:
De leverte / monterte produktene / arbeidene utføres i alminnelig håndverksmessig kvalitet. Detaljkonstruksjoner, overflatebehandling og materialvalg er en til enhver tid gjeldende standard fra produsent. Kjøper plikter selv å undersøke om produktet passer til det formål han vil benytte det til.

9. Leveringstid:
Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå som veiledende, basert på erfaring og / eller innhentet leveringstider fra våre leverandører, og er ikke juridisk eller økonomisk bindende. Leveringstid angis vanligvis med uke / år. Det tas forbehold om forcemajoure, lockout, transporthindringer, offentlige påbud og forbud, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av varen og andre hindringer Lockit AS ikke råder over. Det samme gjelder også når det fra kjøper foreligger mangelfullt eller forsinket arbeidsgrunnlag, feil / forsinkede tegninger, eller manglende tilkomst for befaring på oppdragssted. Forsinkelser berettiger Lockit AS til fristforlengelse og berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet. Uansett hva som måtte være anført i avtalen regnes leveringstid alltid fra det tidspunkt hvor Lockit AS har fått alle tekniske spørsmål klarlagt av kjøper, og kjøper har godkjent evt. fremsendte tegninger. Dersom utsettelse skjer på grunn av kjøper, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. 10. Frakt og forsikring:
Lockit AS leveringsbetingelser er; Sender betaler intet (mottager betaler alt). Dette gjelder også del leveranser dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

11. Betalingsbetingelser:
Lockit AS har rett til å kreve forskuddsbetaling for å dekke innkjøp av råvarer. Videre fakturering skjer i henhold til verdiskaping på verksted og oppdragsted. Ved større ordre/oppdrag kan Lockit AS forlange bankgaranti. Kredittkjøp kan avtales ved at Lockit AS innhenter og godkjenner kredittvurdering av kjøpet. Ved forsinket betaling beregnes 12% rente pro anno. Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer, forfaller vårt totale tilgodehavende straks til betaling og eventuelle kreditter på nye leveranser inndras. Dersom levering utsettes på grunn av kjøper, er kjøper likevel forpliktet til å betale, som om levering var skjedd til avtalt tid. Kjøper er ikke berettiget til å regne motkrav eller holde igjen deler kjøpesum mot, dersom dette ikke er skriftlig godkjent av oss.

12. Betalingsmislighold:
Lockit AS forbeholder seg retten til å avslutte/suspendere arbeid og leveringer hvor det foreligger betalingsmislighold på de fakturaer som er utstedt i henhold til forfall. 13. Salgspant:
Lockit AS har pant i det solgte produkt til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Lockit AS kan demontere produkter / utstyr og reparere eventuelle skader på bygning m.v. og deretter kreve kjøper for det hele økonomiske tap etter kontrakten og demonteringsarbeidet. De leverte/monterte produkter vil fjernes fra bygget og erstattes med midlertidige løsninger (dette anses ikke å skade bygget). Produktene vil oppbevares på vårt lager i 1 år i påvente av oppgjør, og deretter kastes (uten fradrag i krav). Arbeidet med demontering og evt. remontering (ved innfrielse av vårt krav), samt lagerleie vil belastes kjøper.

14. Reklamasjon og retur:
Kontroll av varer må skje straks og senest 2 uker etter mottak. Retur av varer skal først godkjennes av Lockit AS. Lagerførte varer som er levert i henhold til kundens ordre og avtale, tas kun i retur, etter skriftlig avtale med, og da under forutsetting at varen og emballasjen er i prima stand. Returomkostninger i slike tilfeller vil være minimum 25%. Skaffevarer (ikke lagerført) varer kan kun tas i retur hvis Lockit AS får returnert varen videre til sine leverandører. Alle kostnader i slike tilfeller blir belastet kunden. Lockit AS reklamasjon skjema og kopi av pakkseddel/faktura må medfølge returforsendelse.

15. Ansvarsforhold:
Lockit AS er forpliktet til å utbedre alle mangler eller levere nytt produkt hvis mangelen skyldes feil med produktet. Kjøperen skal gi skriftlig melding om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg. Ansvaret er begrenset i tid til 1 år etter at produktet er levert / montert. Direkte transport og forsendelsesutgifter i denne forbindelse skjer for Lockit AS regning og risiko og skal skje på den måten Lockit AS bestemmer. Kostnader som kjøper har i forbindelse med mangelen, som nedmontering, tapt arbeidsfortjeneste ved transport til bane/post eller lignende samt nymontering, bekostes av kjøperen. Hvis Lockit AS har montert varen, skal Lockit AS selv bestemme hvem som skal ordne opp i mangelen for Lockit AS regning. Dersom mangelen er vesentlig og Lockit AS ikke har utbedret mangelen eller levert nytt produkt innen rimelig tid, kan kjøperen kreve erstatning for sine tap begrenset oppad til produktets fakturerte beløp. Lockit AS svarer ikke for eventuelle indirekte tap og/eller såkalte følgeskader. Lockit AS er ikke ansvarlig for produktet. hvis mangelen skyldes mangelfull eller feil prosjektering som kjøper har ansvar for eller hvis Lockit AS ikke har fått all informasjon om bruksområde eller spesielle ting (utenom vanlig stander) før egen prosjektering/levering. Hvis mangelen skyldes gal installasjon av andre, feil bruk, hærverk, mangelfullt vedlikehold, eller feil som skyldes inngrep eller endring av varer og dens deler, er Lockit AS ikke ansvarlig.

16. Tvister:
Tvister til en samlet verdi av kr 250.000,- eller mindre avgjøres ved at partene engasjerer hver sin oppmann som ved hjelp av en tredjemann, som disse to utpeker, avgjør tvisten med bindende virkning for begge parter. Partene bærer uansett utfall egne omkostninger og deler på utgiftene til tredjemann. Saken avgjøres innen 3 mnd etter maks 3 skriftlige innlegg fra hver av partene. Tvister under kr 100.000,- avgjøres av oppmann som oppnevnes i fellesskap og betales med lik part av hver av partene uansett utfall. Forøvrig skal tvister avgjøres ved ordinære domstoler med verneting på Lockit AS kontorsted.

Del på sosiale medier